Warning: Division by zero in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/spaw2/plugins/spawfm/config/qjdsiavm.php on line 1180
ไม่ได้ทำตาม practice guideline แล้วจะแพ้คดีไหม?

 กฎหมายการแพทย์ > ไม่ได้ทำตาม practice guideline แล้วจะแพ้คดีไหม?

  ไม่ได้ทำตาม practice guideline แล้วจะแพ้คดีไหม? 

โพสเมื่อ : 3 มีนาคม 2554 โดยทีมงาน : doctorsiam.comเมื่อมีการฟ้องร้องแพทย์จนคดีขึ้นไปสู่ชั้นศาลแล้ว ฝ่ายผู้เสียหาย(โจทก์) มักมีภาระที่ต้องพิสูจน์ว่าแพทย์ทำไม่ได้มาตรฐานหรือทำผิดไปจากมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งบางครั้งก็นำเอา clinical  practice guideline (CPG) มาสืบว่าแพทย์ไม่ได้ทำตาม CPG จึงทำให้เกิดปัญหาว่าหากแพทย์ไม่ได้ทำตาม CPG จริง ศาลจะพิพากษาให้แพทย์(จำเลย)แพ้คดีหรือไม่

            มีผู้ให้คำจำกัดความของ CPG ว่าเป็น documents  that attempt to define best practice parameters for important medical issues โดยมีที่มาจากการกลั่นกรองของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยอาศัยการรวบรวมผลงานวิจัย ตำรา ประสบการณ์ แล้วสรุปเป็นแนวทางที่ถ้าทำได้จะเกิด การดูแลที่ดีกว่า ( better care) แต่การจะทำตาม CPG ได้นั้นมีเงื่อนไขที่บางคนอาจมองข้ามไปคือต้องมีทรัพยากรที่พร้อมด้วย ไม่ว่าจะเป็น คน เครื่องมือ ยา ฯลฯ ทำให้ CPG บางอันกลายเป็น ideal practice แทบจะไม่สามารถทำตามได้ หรือทำตามได้เฉพาะแต่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ๆ เท่านั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าในการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายมีรายละเอียด สภาวะแวดล้อม ที่ต่างกัน รวมถึงอาจมีข้อจำกัดในด้านต่างๆเช่น คน ยา เครื่องมือ ด้วย ทำให้บางครั้งไม่สามารถ ทำตาม CPG ได้อย่าง ครบถ้วน

            คดีส่วนใหญ่ที่แพทย์ถูกฟ้องมักเป็นเรื่องที่อ้างว่าแพทย์ทำการโดยประมาท ผู้เขียนจึง ขอกล่าวถึงหลักการที่ศาลใช้ในการวินิจฉัย ว่าอย่างไรถึงเป็นประมาท โดยสังเขปดังนี้ ( ผู้เขียนกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดในบทความเรื่อง อย่างไรถึงเรียกว่าประมาท) ในหลักกฎหมายของต่างประเทศ การจะดูว่าแพทย์กระทำการผิดมาตรฐานหรือไม่ ต้องดูสถานการณ์และสภาพแวดล้อมประกอบด้วยว่า หากตกอยู่ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เหมือนกันแล้ว reasonable physician จะทำได้ดีกว่าจำเลยหรือไม่   หากทำได้ไม่ดีกว่าจำเลยก็ถือว่าจำเลยไม่ผิดมาตรฐาน แต่หากทำได้ดีกว่าจำเลยก็ถือว่าจำเลยทำผิดมาตรฐาน ( คำว่า reasonable physician หมายถึงแพทย์ธรรมดาทั่วๆไป ที่ได้รับการศึกษาอบรมและมีประสบการณ์เช่นเดียวกับจำเลย ไม่ใช่ แพทย์ระดับปรมาจารย์) ในส่วนของกฎหมายไทย การดูว่าจำเลยประมาทหรือไม่ให้ดูตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59วรรค4 ดังนี้ การกระทำโดยประมาท  ได้แก่การกระทำความผิดมิใช่โดยเจตนาแต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัย และ พฤติการณ์  และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่   คือจะต้องดูวิสัย ภาวะ และพฤติการณ์ประกอบด้วย กล่าวให้เข้าใจง่ายๆ คือ ต้องดูสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกในสมองอย่างรุนแรง ต้องรีบทำการผ่าตัดเอาก้อนเลือดออกโดยด่วนที่สุดมิฉะนั้นผู้ป่วยจะเสียชีวิต แต่โชคร้ายในโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยอยู่มีศัลยแพทย์ระบบประสาทแต่อยู่ระหว่างลาพักร้อน มีเพียงนายแพทย์Aซึ่งเป็นศัลยแพทย์ทั่วไป ที่เคยได้รับการอบรมการผ่าตัดนี้มาเมื่อสองปีก่อน แต่ก็ไม่ได้ทำการผ่าตัดดังกล่าวมาเป็นเวลาเกือบสองปีแล้ว ครั้นจะทำการส่งต่อผู้ป่วยก็ทำไม่ได้เพราะโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่มีศัลยแพทย์ระบบประสาทนั้นห่างกันถึง200 กม. เมื่อไม่มีทางเลือกศัลยแพทย์ผู้นี้จึงต้องทำการผ่าตัดให้ผู้ป่วยรายนี้ แต่ต้องยอมรับว่าความชำนาญในการผ่าตัดนั้นไม่สามารถทำได้ดีเหมือนกับที่ทำโดยศัลยแพทย์ระบบประสาท ดังนั้นหากแพทย์A ถูกฟ้อง ศาลจะใช้มาตรฐานของศัลยแพทย์ระบบประสาทมาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้

            เมื่อมีข้อจำกัดในการปฏิบัติตาม CPG คือบางครั้งไม่สามารถทำตามได้ครบถ้วน แล้วผู้ป่วยนำสืบว่าแพทย์ไม่ทำตาม CPG ฝ่ายจำเลยต้องนำเสนอให้ศาลเห็นถึงปัญหาและปัจจัยต่างๆที่เป็นข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถทำตาม CPG ได้อย่างครบถ้วน เพราะการที่ศาลจะวินิจฉัยว่าแพทย์ทำการโดยประมาทหรือไม่นั้นศาลต้องดูทั้งวิสัย ภาวะและพฤติการณ์ประกอบตามที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในวรรคก่อน อีกทั้งศาลจะต้องฟังจากพยานหลักฐานอื่นประกอบด้วย ที่สำคัญมากคือ พยานผู้เชี่ยวชาญ และความเห็นจากองค์กรวิชาชีพ เช่น ราชวิทยาลัยต่างๆ  ดังนั้นพยานผู้เชี่ยวชาญจะต้องแสดงความเห็นโดยมองถึงข้อจำกัดต่างที่ทำให้แพทย์ไม่สามารถทำตาม CPG ได้อย่างครบถ้วน หากพยานผู้เชี่ยวชาญ(ที่มักเป็นแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ๆที่มีความพร้อมในด้านทรัพยากร) มองโดยอาศัยความเคยชินกันความพร้อมในสถานที่ที่ตนปฏิบัติงานอยู่โดยไม่พิจารณาถึงข้อจำกัดในด้านต่างๆของแพทย์ที่เป็นจำเลย ก็อาจแสดงความเห็นในทางที่ไม่เป็นธรรมต่อจำเลยได้

สรุป 

            อันCPG นั้น ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติ (guideline) การที่แพทย์ไม่สามารถทำตาม CPG ได้อย่างครบถ้วน ไม่ได้เป็นข้อสรุปว่าแพทย์ทำผิดมาตรฐาน เพราะการที่ศาลจะตัดสินว่าแพทย์กระทำการประมาทหรือไม่จะต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย


ที่มา : http://mrec-law.blogspot.com/2011/02/practice-guideline.html


กฎหมายการแพทย์อื่นๆ

 - ความรับผิดของอาจารย์แพทย์กรณีนักศึกษาแพทย์ทำละเมิดผู้ป่วย

 - ฟ้องหมอไม่ได้แล้วจะฟ้องใคร?

 - ข้อบังคับแพทยสภา : ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม

 - พรบ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ผลกระทบต่อวงการแพทย์และสุขภาพ

 - ร่างพระราชบัญญัติยา


 

Alert: เนื่องจากผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่สามารถตรวจสอบข้อความทุกข้อความได้ทั้งหมดขณะท่านโพสต์ ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นจึงเป็นความรับผิดชอบของตัวผู้โพสต์เองโดยทางเราได้ทำการจัดเก็บ IP Address ของท่านไว้เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ตามพรบ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ

   
ความคิดเห็น:           

  
   
 
Username
Password
   
 
 
 
สมัครสมาชิก
ซื้อประกันออนไลน์ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
ศูนย์รับแปลภาษา แปลเอกสาร จัดหาล่าม ที่น่าเฃื่อถือ
ศึกษาต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
ศึกษาต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

พบเว็บไซต์เวอร์ชั่นใหม่เร็วๆ นี้