Warning: Division by zero in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/spaw2/plugins/spawfm/config/qjdsiavm.php on line 1180
ความลับผู้ป่วย

 กฎหมายการแพทย์ > ความลับผู้ป่วย

  ความลับผู้ป่วย  

โพสเมื่อ : 3 มีนาคม 2554 โดยทีมงาน : doctorsiam.comพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗ วางหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (data protection) ที่เป็นข้อมูลประวัติสุขภาพไว้คือ ข้อมูลสุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลไม่อาจทำได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือมีกฎหมายกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลได้


ข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๗ ดังกล่าว ถือเป็นสิทธิผู้ป่วยที่ควรได้รับการเคารพ ข้อยกเว้นที่จะเปิดเผยข้อมูลได้คือ เจ้าของข้อมูลยินยอมให้เปิดเผยได้ หรือมีกฎหมายบัญญัติให้เปิดเผยได้ เช่น โรงพยาบาลรัฐจะเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยได้ ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ สำหรับโรงพยาบาลเอกชนก็ควรปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน หรือหากมีโรคติดต่อระบาดขึ้น ก็สามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยได้ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๒๓ อีกกรณีคือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ ย่อมสามารถทำได้เช่นกัน


อย่างไรก็ดี ข้อความในตอนท้ายของมาตรา ๗ อาจทำให้มีการใช้และการตีความมาตรานี้ ผิดเพี้ยนไปจากเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมาย ที่ต้องการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้สิทธิโดยมิชอบหรือก่อให้เกิดความเสียหายเท่านั้น แม้ว่าจะมีการอ้างสิทธิตามกฎหมายก็ตาม เนื่องจากมีบทลงโทษทางอาญาด้วย เช่น การเปิดเผยข้อมูลเวชระเบียนแก่บุคคลเพื่อขอคำปรึกษาทางคดีความ จะทำได้ต่อเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว แต่ถ้าเปิดเผยต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะมีความผิดตามกฎหมายนี้ ในทางกลับกันการใช้สิทธิโดยชอบตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือผู้ป่วย ก็ไม่ถือเป็นความผิดแต่อย่างใด ศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ และ รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ นักกฎหมายมหาชน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า มาตรา ๗ นี้มีเนื้อหาสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๕ ตามหลักการใช้และการตีความกฎหมาย

สิทธิอื่นๆ ของเจ้าของข้อมูลคือ สิทธิขอสำเนาข้อมูลหรือสรุปข้อมูลเวชระเบียนที่ใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลถึงแก่กรรม ทายาทหรือบุคคลในครอบครัวย่อมมีสิทธิในเวชระเบียน ในทางปฏิบัติผู้ป่วยสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาขอข้อมูลแทนก็ได้ โรงพยาบาลจึงควรพัฒนานโยบายหรือแนวปฏิบัติเรื่องข้อมูลประวัติสุขภาพของผู้ป่วย แพทย์ พยาบาลก็ควรทำความเข้าใจและเคารพสิทธิผู้ป่วยในเรื่องนี้
"มาตรา ๗ ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนำไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ใดจะอาศัยอำนาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้"  http://www.doctor.or.th/node/10988


ที่มา : http://mrec-law.blogspot.com/2010/11/blog-post_26.html


กฎหมายการแพทย์อื่นๆ

 - ความรับผิดของอาจารย์แพทย์กรณีนักศึกษาแพทย์ทำละเมิดผู้ป่วย

 - ฟ้องหมอไม่ได้แล้วจะฟ้องใคร?

 - ข้อบังคับแพทยสภา : ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม

 - พรบ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ผลกระทบต่อวงการแพทย์และสุขภาพ

 - ร่างพระราชบัญญัติยา


 

Alert: เนื่องจากผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่สามารถตรวจสอบข้อความทุกข้อความได้ทั้งหมดขณะท่านโพสต์ ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นจึงเป็นความรับผิดชอบของตัวผู้โพสต์เองโดยทางเราได้ทำการจัดเก็บ IP Address ของท่านไว้เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ตามพรบ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ

   
ความคิดเห็น:           

  
   
 
Username
Password
   
 
 
 
สมัครสมาชิก
ซื้อประกันออนไลน์ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
ศูนย์รับแปลภาษา แปลเอกสาร จัดหาล่าม ที่น่าเฃื่อถือ
ศึกษาต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
ศึกษาต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

พบเว็บไซต์เวอร์ชั่นใหม่เร็วๆ นี้