Warning: Division by zero in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/spaw2/plugins/spawfm/config/qjdsiavm.php on line 1180
ที่มาของมาตรฐานความระมัดระวังทางแพ่ง

 กฎหมายการแพทย์ > ที่มาของมาตรฐานความระมัดระวังทางแพ่ง

  ที่มาของมาตรฐานความระมัดระวังทางแพ่ง 

โพสเมื่อ : 27 มีนาคม 2554 โดยทีมงาน : doctorsiam.comที่มาของมาตรฐานความระมัดระวังทางแพ่ง
       ในยุคโรมันตอนต้น กฎหมายว่าด้วยการแก้แค้น ตาต่อตา ฟันต่อฟัน (Lex talionis) ซึ่งเป็นการลงโทษผู้ทำละเมิดด้วยการกระทำแบบเดียวกันกับการกระทำละเมิดนั้นเท่าเทียมกัน เป็นการลงโทษที่รุนแรงเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเอาเยี่ยงอย่าง กฎหมายโรมันได้แบ่งบ่อเกิดแห่งหนี้เป็น 3 กลุ่ม คือ หนี้ที่เกิดจากสัญญา หนี้ที่เกิดจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหนี้ที่เกิดจากการกระทำอื่น ๆ ไม่ได้มีการแยกความรับผิดทางแพ่งกับทางอาญาออกจากกัน แต่ภายในกฎหมายเดียวกันนั้นมีการแยกลักษณะการกระทำออกเป็นการกระทำความผิดต่อ
มหาชน หรือทำลายความสงบสุขของสังคมโดยรัฐต้องเข้ามาแทรกแซงเพื่อลงโทษ และการกระทำความผิดต่อเอกชนหรือบุคคลเป็นส่วนตัว ซึ่งบุคคลที่ได้รับความเสียหายนั้นมีสิทธิโต้ตอบ ต่อมาในยุคกฎหมายสิบสองโต๊ะประมาณ 450 ปีก่อนคริสต์ศักราชได้มีการแยกกฎหมายละเมิดออกจากกฎหมายอาญา คือให้เอกชนดำเนินคดีต่อผู้ละเมิดกฎหมายฟ้องผู้เสียหายให้ศาลลงโทษ และบังคับให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นทรัพย์สิน ต่อมาได้บัญญัติกฎหมาย lex Aqulia เมื่อ 270 ปีก่อนคริสต์ศักราชได้กำหนดความรับผิดในการฆ่าทาส หรือการทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ (Culpa) ต้องรับผิด หลัก Culpa กำเนิดขึ้นในยุคเพลโตหรืออริสโตเติล ซึ่งท่านเน้นเรื่องเสรีภาพของปัจเจกชน และเสรีภาพแห่งเจตนา (freedom of will) คือทุกคนมีเสรีภาพในการกระทำสิ่งใดที่ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น แม้เป็นเจตนาอิสระและต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดจากการกระทำของตน หมายถึง ความระมัดระวัง กฎหมายโรมันในกรณีสัญญาได้มีการแบ่งระดับการกระทำโดยขาดความระมัดระวังเป็น 3 ระดับ คือ 1. Culpa levis หมายถึง ความไม่ระมัดระวังหรือประมาททั่ว ๆ ไป ซึ่งไม่ใช่ความระมัดระวังอย่างผู้นำครอบครัวที่ดีพึงกระทำ ในกรณีสัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้รับผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน เช่น สัญญาซื้อขาย 2. Culpa lata หมายถึง ประมาทในระดับรุนแรงโดยเล็งเห็นผล ซึ่งเป็นการไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรที่บุคคลทั่วไปไม่กระทำ ในกรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งประกอบกิจการทั่ว ๆ ไปที่ไม่ได้แสวงหากำไร ซึ่งเขาจะต้องรับผิดก็ต่อเมื่อเขากระทำด้วยความประมาทอย่างรุนแรงเท่านั้น 3. Culpa levis in creto หมายถึง ความไม่ระมัดระวังเยี่ยงที่ผู้กระทำเคยกระทำในกิจการของตนเอง เช่น ในกรณีผู้รับฝากทรัพย์ในสัญญาฝากทรัพย์ที่ต้องใช้ความระมัดระวังเยี่ยงที่เคยกระทำในกิจการของตนเอง ส่วนในกรณีละเมิดก็ได้แบ่งรับของความไม่ระมัดระวังหรือความประมาทออกเป็น 3 ระดับเช่นเดียวกัน คือ 1. Culpa levis ความประมาทเลินเล่ออย่างเบา หมายถึง การละเว้นการใช้ความระมัดระวังตามธรรมดา 2. Culpa lata ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หมายถึง การละเว้นไม่ใช้ความระมัดระวังเลยแม้แต่เพียงเล็กน้อย 3. Culpa levissima ความผิดชนิดเบามาก หมายถึง การละเว้นการใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อย ในทางทฤษฎีถือว่าหลัก Culpa มีลักษณะใกล้เคียงกับการฉ้อฉล (Dolus) แต่ในทางปฏิบัติแยกกันยากในเส้นแบ่งนี้ เช่น พ่อค้าได้ใช้ความระมัดระวังในการประกอบการค้าน้อยกว่าระดับที่บุคคลทั่วไปใช้ หรือน้อยกว่าที่เขาเคยได้ใช้ความระมัดระวังในการประกอบการค้าครั้งก่อน ๆ ก็อาจเรียกได้ว่าพ่อค้านั้นกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อ แต่ไม่ถือว่าพ่อค้านั้นกระทำการด้วยเจตนาทุจริต (bad faith) จำเลยต้องพิสูจน์ แต่ศาลอาจพิจารณาจากการกระทำของจำเลย โดยจำเลยเองไม่จำเป็นต้องพิสูจน์หักล้าง เรียกว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา อย่างไรก็ตาม Culpa lata ก็ยังเป็นชนิดหนึ่งของความประมาท Culpa ไม่ใช่กลายเป็นความฉ้อฉล (Dolus)


ที่มา : http://www.medicthai.com/admin/news_detail.php?id=5154


กฎหมายการแพทย์อื่นๆ

 - ความรับผิดของอาจารย์แพทย์กรณีนักศึกษาแพทย์ทำละเมิดผู้ป่วย

 - ฟ้องหมอไม่ได้แล้วจะฟ้องใคร?

 - ข้อบังคับแพทยสภา : ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม

 - พรบ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ผลกระทบต่อวงการแพทย์และสุขภาพ

 - ร่างพระราชบัญญัติยา


 

Alert: เนื่องจากผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่สามารถตรวจสอบข้อความทุกข้อความได้ทั้งหมดขณะท่านโพสต์ ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นจึงเป็นความรับผิดชอบของตัวผู้โพสต์เองโดยทางเราได้ทำการจัดเก็บ IP Address ของท่านไว้เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ตามพรบ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ

   
ความคิดเห็น:           

  
   
 
Username
Password
   
 
 
 
สมัครสมาชิก
ซื้อประกันออนไลน์ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
ศูนย์รับแปลภาษา แปลเอกสาร จัดหาล่าม ที่น่าเฃื่อถือ
ศึกษาต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
ศึกษาต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

พบเว็บไซต์เวอร์ชั่นใหม่เร็วๆ นี้