Warning: Use of undefined constant CONFIG_PREFIX - assumed 'CONFIG_PREFIX' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/class/db.class.php on line 24

Warning: Use of undefined constant CONFIG_PREFIX - assumed 'CONFIG_PREFIX' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/class/db.class.php on line 60
ความรับผิดของอาจารย์แพทย์กรณีนักศึกษาแพทย์ทำละเมิดผู้ป่วย

 กฎหมายการแพทย์ > ความรับผิดของอาจารย์แพทย์กรณีนักศึกษาแพทย์ทำละเมิดผู้ป่วย

  ความรับผิดของอาจารย์แพทย์กรณีนักศึกษาแพทย์ทำละเมิดผู้ป่วย  

โพสเมื่อ : 6 พฤษภาคม 2560 โดยทีมงาน : doctorsiam.com

ความรับผิดของอาจารย์แพทย์กรณีนักศึกษาแพทย์ทำละเมิดผู้ป่วย


ความรับผิดของอาจารย์แพทย์กรณีนักศึกษาแพทย์ทำละเมิดผู้ป่วย

หลายคนคงสงสัยว่าถ้านักศึกษาแพทย์ทำละเมิดผู้ป่วยอาจารย์แพทย์ผู้ควบคุมดูแลจะต้องรับผิดชอบในทางแพ่งด้วย มากน้อยเพียงใด  ใน เรื่องนี้เท่าที่ทราบยังไม่เคยมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาออกมาเป็นบรรทัดฐาน บทความนี้ขอเสนอแนวคิดของผู้เขียนเองซึ่งมีพื้นฐานจากหลักกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  และแนวคำพิพากษาฎีกาของกรณีที่ใกล้เคียงกัน  และ อยากเรียนท่านผู้อ่านให้ทราบว่า คดีที่บางครั้งคนทั่วไปมองว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่ในทางกฎหมายถ้ามีข้อเท็จ จริงต่างกันเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้ผลของคดีแตกต่างกันได้  ในเบื้องต้นขอกล่าวถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้


1) กรณีกฎหมายให้ร่วมรับผิดเพราะถือว่าเป็นครูอาจารย์ผู้ดูแล


ป.พ.พ.มาตรา 430 บัญญัติว่า ครูบาอาจารย์  นายจ้าง  หรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถอยู่เป็นนิตย์ก็ดี  ชั่วครั้งชั่วคราวก็ดี  จำต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาได้กระทำลงในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตน  ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นๆมิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร


หลักเกณฑ์ความผิดตามมาตรานี้ คือ


- ผู้ไร้ความสามารถทำละเมิด (  ผู้ไร้ความสามารถคือผู้ที่กฎหมายเห็นว่ามีความบกพร่องในความสามารถเช่นผู้เยาว์  คนวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ) ซึ่งหากปรับใช้กับกรณีนี้ก็หมายถึงนักศึกษาแพทย์ (นศพ.)ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้ทำละเมิดต่อผู้ป่วย


- มีครูบาอาจารย์ทำหน้าที่ดูแลผู้ไร้ความสามารถ ซึ่งกรณีนี้ก็หมายถึงว่ามีอาจารย์แพทย์ที่มีหน้าที่ดูแล นศพ.ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ


- ขณะผู้ไร้ความสามารถกระทำละเมิดนั้นเขาอยู่ในความดูแลของครูอาจารย์


- ผู้เสียหายต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าอาจารย์แพทย์ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตาม สมควร (ภาษากฎหมายใช้ว่าภาระพิสูจน์ตกอยู่กับฝ่ายผู้เสียหาย (โจทก์)) ซึ่งถ้าโจทก์พิสูจน์ได้ อาจารย์แพทย์ก็ต้องร่วมรับผิด ส่วนจะรับผิดเพียงใดนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลมากน้อยเพียงใดด้วย    


ปัญหามีอยู่ว่าศาลจะรับเอามาตรา 430 นี้มาใช้กับกรณีอาจารย์แพทย์


- นักศึกษาแพทย์ดังกล่าวหรือไม่เพราะเคยมีผู้กล่าวไว้ในตำราทางกฎหมายว่าอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยเป็นเพียงผู้ให้การศึกษาไม่ได้เป็นผู้รับดูแลผู้ไร้ความสามารถ จึงไม่อยู่ในบังคับมาตรานี้ด้วยความเคารพในความเห็นดังกล่าวโดยส่วนตัวแล้ว ผู้เขียนมีความเห็นว่าคำกล่าวข้างต้นน่าจะใช้ได้เฉพาะกรณีอาจารย์ใน มหาวิทยาลัยปกติที่มีหน้าที่สอนทฤษฎีเป็นหลักถ้าจะมีการสอนปฏิบัติก็มัก กระทำในห้องปฎิบัติการไม่ได้กระทำกับคนแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นอาจารย์ที่สอน วิชาชีพที่มีการปฏิบัติกับคน เช่นอาจารย์แพทย์อาจารย์พยาบาลก็น่าจะถือว่าอาจารย์ในวิชาชีพเหล่านี้มีหน้า ที่ดูแลลูกศิษย์ตามความหมายของมาตรา430ด้วย


ข้อสังเกต


- ถ้านักศึกษาแพทย์บรรลุนิติภาวะแล้ว ก็ไม่สามารถอ้างมาตรา 430 นี้เพื่อเอาผิดกับอาจารย์แพทย์ได้ แต่อาจใช้หลักเรื่องตัวการ-ตัวแทน หรือใช้มาตรา 420 ที่เป็นบททั่วไป (ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดต่อไป)


- กรณีที่เป็นสถาบันการศึกษาของภาครัฐ ต้องอยู่การใต้บังคับของ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539 ซึ่งมีผลให้อาจารย์แพทย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ได้รับความคุ้มครอง โดยผู้เสียหายไม่สามารถฟ้องอาจารย์แพทย์ได้โดยตรง ต้องฟ้องหน่วยงานรัฐเท่านั้น


2) กรณีกฎหมายให้ร่วมรับผิดฐานที่เป็นตัวการให้ผู้อื่นทำการแทน


ป.พ.พ.มาตรา 427 ประกอบ 425 วางหลักไว้ว่า ตัวการต้องร่วมรับผิดกับตัวแทนในผลแห่งละเมิดซึ่งตัวแทนได้ทำลงไปในกิจการที่ตัวการมอบหมายให้ทำแทน


คำว่า ตัวการหมายถึง บุคคลซึ่งมอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นทำการใดแทนตน


คำว่า ตัวแทนหมายถึง บุคคลซึ่งมีอำนาจทำการแทนตัวการตามที่ได้ถูกมอบหมาย  โดยการแต่งตั้งตัวแทนนั้นอาจแต่งตั้งโดยชัดแจ้ง   โดยปริยาย ก็ได้  อีกทั้งอาจเป็นในรูปแบบของตัวแทนเชิด หรือ ตัวแทนที่ตัวการให้สัตยาบันแล้วก็ได้ ( ป.พ.พ. มาตรา 821 ,822 ,823 )


จากหลักกฎหมายดังกล่าวเมื่อนำมาปรับเข้ากับกรณีอาจารย์แพทย์-นศพ. อาจารย์แพทย์อาจต้องรับผิดในฐานะที่เป็นตัวการต่อเมื่อ


- มีการตั้ง นศพ. เป็นตัวแทนให้ไปทำการปฏิบัติต่อผู้ป่วย โดยการตั้งตัวแทนอาจตั้งโดยแสดงออกชัดเจน หรือ ตั้งโดยปริยายก็ได้  หรือแม้แต่กรณีไม่ได้แต่งตั้ง  แต่นศพ.ได้ปฏิบัติแทนโดยอาจารย์แพทย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างนี้ทางกฎหมายเรียกว่า ตัวแทนเชิด


- นศพ. ทำละเมิดภายในขอบอำนาจของการเป็นตัวแทน ซึ่งหมายความว่าถ้า นศพ. ทำนอกเหนือขอบเขตที่อาจารย์แพทย์มอบหมาย ถ้าเกิดความเสียหาย อาจารย์แพทย์ไม่ต้องรับผิดฐานเป็นตัวการ ตัวอย่างเช่น นาย พอ เป็นอาจารย์แพทย์ ได้มอบหมายให้ นศพ ปอ ไปเย็บแผลผู้ป่วยชื่อสวย แต่นศพ. ปอ กลับไปเย็บแผลให้ นางสุด  กรณีนี้หากเกิดความเสียหายต่อนางสุด  นายพอก็ไม่ต้องรับผิดชอบในฐานะตัวการ (แต่นายพอ อาจต้องรับผิดตามป.พ.พ.มาตรา 430 หรือ 420 ซึ่งต้องดูข้อเท็จจริงอื่นประกอบ)


ข้อสังเกต


- กรณีที่เป็นสถาบันการศึกษาของภาครัฐ ต้องอยู่การใต้บังคับของ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539 ซึ่งมีผลให้อาจารย์แพทย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ได้รับความคุ้มครอง โดยผู้เสียหายไม่สามารถฟ้องอาจารย์แพทย์ได้โดยตรง ต้องฟ้องหน่วยงานรัฐเท่านั้น


- หลักความรับผิดของอาจารย์แพทย์ในกรณีนี้สามารถใช้ได้โดยไม่สนใจว่า นศพ.จะบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือไม่


สรุป


ดังที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าในเรื่องความรับผิดของอาจารย์แพทย์กรณีที่ นศพ.ทำละเมิด  ยัง ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าศาลจะใช้มาตราใดมาปรับใช้กับกรณีนี้ ซึ่งตามหลักกฎหมายเรื่องละเมิด มีมาตราที่เกี่ยวข้องอยู่ดังเช่นที่ได้นำเสนอข้างต้นแล้ว ซึ่งผลการพิจารณาคดีก็คงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆไป และอย่าลืมว่าแม้บางกรณีจะเข้าไม่ได้กับ สองหัวข้อที่กล่าวมาคือแม้ว่าอาจารย์แพทย์ไม่ต้องรับผิดทั้งในฐานะอาจารย์ ผู้ดูแลและไม่ต้องรับผิดในฐานะตัวการแต่อาจารย์แพทย์ยังอาจต้องรับผิดเพราะ จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของตนตาม ป.พ.พ. มาตรา 420


ที่มา : นพ. วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี


กฎหมายการแพทย์อื่นๆ


Warning: Use of undefined constant CONFIG_PREFIX - assumed 'CONFIG_PREFIX' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/class/db.class.php on line 24
 - ความรับผิดของอาจารย์แพทย์กรณีนักศึกษาแพทย์ทำละเมิดผู้ป่วย

 - ฟ้องหมอไม่ได้แล้วจะฟ้องใคร?

 - ข้อบังคับแพทยสภา : ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม

 - พรบ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ผลกระทบต่อวงการแพทย์และสุขภาพ

 - ร่างพระราชบัญญัติยาWarning: Use of undefined constant CONFIG_PREFIX - assumed 'CONFIG_PREFIX' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/class/db.class.php on line 24

ความคิดเห็นที่ : 1    ความรับผิดของอาจารย์แพทย์กรณีนักศึกษาแพทย์ทำละเมิดผู้ป่วย


Warning: Use of undefined constant CONFIG_PREFIX - assumed 'CONFIG_PREFIX' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/class/db.class.php on line 24

Warning: Use of undefined constant CONFIG_PREFIX - assumed 'CONFIG_PREFIX' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/class/db.class.php on line 24

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function eregi_replace() in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/class/main.class.php:590 Stack trace: #0 /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/main/article/view.php(359): mainClass->rude_word('\xE0\xB8\x82\xE0\xB8\xAD\xE0\xB8\x9A\xE0\xB8\x84\xE0\xB8\xB8...') #1 /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/article.php(279): include('/home/prakanbi/...') #2 {main} thrown in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/class/main.class.php on line 590