Warning: Division by zero in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/spaw2/plugins/spawfm/config/qjdsiavm.php on line 1180
ความรู้สำหรับแพทย์ผู้รับอนุญาตครอบครองวัตถุเสพติดรายใหม่

 กฎหมายการแพทย์ > ความรู้สำหรับแพทย์ผู้รับอนุญาตครอบครองวัตถุเสพติดรายใหม่

  ความรู้สำหรับแพทย์ผู้รับอนุญาตครอบครองวัตถุเสพติดรายใหม่ 

โพสเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2554 โดยทีมงาน : doctorsiam.comความเป็นมาและความสำคัญ

ปัจจุบันได้มีการนำวัตถุออก ฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะนำมาใช้เป็นยานอนหลับ ยารักษาอาการคัดจมูก ยาควบคุมน้ำหนัก ฯลฯ ซึ่งหากนำมาใช้อย่างถูกวิธีก็จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยให้พ้นจากโรค แต่ในปัจจุบันมีการลักลอบนำวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทไปใช้ในทางที่ผิด หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ทำให้เกิดอันตรายต่อด้านร่างกาย จิตใจและสังคม หรือแม้กระทั่งก่อให้เกิดอาชญากรรมขึ้นได้


สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา เป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการปกป้องพิทักษ์ สิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาและอาหารอย่างถูกต้องนั้น กองควบคุมวัตถุเสพติดได้มีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคในแง่ของการให้การบริ การ การกำหนดปริมาณอนุญาตการครอบครองวัตถุ ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ซึ่งต้องผ่านกระบวนการพิจารณาการให้อนุญาตจำนวนที่เหมาะสมเพื่อเป็นการ ป้องกันในเบื้องต้น รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้วัตถุออกฤทธิ์ในทางการแพทย์ แต่ทั้งนี้การให้ความร่วมมือในส่วนของผู้ได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริม ให้เกิดการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอย่างสมเหตุผล ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการรักษา นอกจากนี้ผู้ได้รับอนุญาตฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์และเสนอรายงานให้เลขาธิการคณะ กรรมการอาหารและยาทราบเป็นรายเดือนและรายปีตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 โดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามมาตรา 113 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้โดยมีกำหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่สถานการณ์ปัจจุบันในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่ายังมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ได้รับอนุญาตฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ไม่ส่งรายงานการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ส่งรายงานไม่ถูกต้อง ลักลอบจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้เกิดการนำไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งเป็น ส่วนช่วยในการก่อให้เกิดอาชญากรรมซึ่งปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เป็นประจำ


สำนัก งานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวว่าการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งก่อ ให้เกิดการรั่วไหลของวัตถุเสพติดออกนอกระบบอาจเกิดเนื่องจากการขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย จึงได้จัดทำบทเรียนนี้ เพื่อให้ความรู้กับแพทย์ผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์รายใหม่ เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออก ฤทธิ์ ข้อควรปฏิบัติที่ดีในการเปิดสถานพยาบาล และจรรยาบรรณของวิชาชีพแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และตระหนักถึงความสำคัญของการประพฤติตามกฎหมาย ส่งเสริมให้เกิดการใช้วัตถุออกฤทธิ์อย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์


โครงสร้างหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับ

กฎหมาย เกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาท พ.ศ. 2518 ข้อปฏิบัติต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ควรทราบ ได้แก่

  • ความหมายของวัตถุออกฤทธิ์

  • การแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์

  • ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก การมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์

  • การจัดทำบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์

  • การจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งจะมีข้อมูลตั้งแต่วิธีการยื่นคำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 การจัดทำรายงานการใช้วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 รวมถึงคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่ออกฤทธิ์ต่อ จิตและประสาท พ.ศ. 2518 ( เฉพาะวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ) เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น ได้แก่ การขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 กรณีผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคลที่มีหลายสาขา , การเก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2,การทำลายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2 ฯลฯ

  • บทบาทหน้าที่ของผู้รับอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และฉบับเพิ่มเติมแก้ไข โดยกองประกอบโรคศิลปะ

  • ข้อควรปฏิบัติที่ดีในการเปิดสถานพยาบาล

  • ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

  1. เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ การจัดตั้งสถานพยาบาล และจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพแพทย์

  2. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ในการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์


กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ขอรับอนุญาตให้มีไว้ในครอบ ครอง หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์รายใหม่ ที่มาขอใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ


ที่มา : http://e-learning.fda.moph.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=63&catid=42&Itemid=168


กฎหมายการแพทย์อื่นๆ

 - ความรับผิดของอาจารย์แพทย์กรณีนักศึกษาแพทย์ทำละเมิดผู้ป่วย

 - ฟ้องหมอไม่ได้แล้วจะฟ้องใคร?

 - ข้อบังคับแพทยสภา : ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม

 - พรบ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ผลกระทบต่อวงการแพทย์และสุขภาพ

 - ร่างพระราชบัญญัติยา


 

Alert: เนื่องจากผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่สามารถตรวจสอบข้อความทุกข้อความได้ทั้งหมดขณะท่านโพสต์ ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นจึงเป็นความรับผิดชอบของตัวผู้โพสต์เองโดยทางเราได้ทำการจัดเก็บ IP Address ของท่านไว้เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ตามพรบ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ

   
ความคิดเห็น:           

  
   
 
Username
Password
   
 
 
 
สมัครสมาชิก
ซื้อประกันออนไลน์ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
ศูนย์รับแปลภาษา แปลเอกสาร จัดหาล่าม ที่น่าเฃื่อถือ
ศึกษาต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
ศึกษาต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

พบเว็บไซต์เวอร์ชั่นใหม่เร็วๆ นี้